Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden lidmaatschap WRAN

Aanmelding lidmaatschap

Het lidmaatschap kan via een elektronisch inschrijfformulier worden aangevraagd op de WRAN-site www.wran.nl. Nadat de ledenadministratie het inschrijfformulier heeft ontvangen, ontvangt het toekomstig lid een factuur voor het contributiebedrag en het inschrijfgeld. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de site van de WRAN.

Leden en jeugdleden

Natuurlijke personen van achttien jaar en ouder kunnen lid worden. Personen tot en met de leeftijd van achttien jaar kunnen jeugdlid worden, hiervoor hebben zij toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordig(st)er.

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan op ieder moment van het kalenderjaar ingaan. Het lidmaatschap gaat in op de datum waarop het volledige contributiebedrag inclusief het inschrijfgeld op de rekening van de WRAN is ontvangen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Jaarlijks wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met één jaar.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient middels e-mail te gebeuren, eveneens bij de ledenadministratie. De opzegging dient minimaal één maand vóór de verlengingsdatum van het lidmaatschap te zijn ontvangen door de administratie. De opzegging wordt middels een mail door de administratie bevestigd vóór de verlengingsdatum.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden beëindigd door:
1) opzegging door het lid, zoals hiervoor beschreven
2) opzegging door het bestuur van de vereniging:

  • wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen;
  • wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  • bij overlijden van het lid;
  • bij ontzetting op grond van handelen van het lid in strijd met staten, reglementen en besluiten van de vereniging of op onredelijke wijze benadeling van de vereniging;
  • bij opheffing, faillissement of anderszins beëindiging van de vereniging.

In geval van beëindiging van het lidmaatschap vanwege één van bovengenoemde redenen, word(en)t (de erven van) het lid zo spoedig mogelijk, doch binnen twee maanden na bekendmaking schriftelijk op de hoogte gesteld van de beëindiging van het lidmaatschap, onder vermelding van de reden van beëindiging.
Bovenstaande motieven voor beëindiging van het lidmaatschap komen overeen met de statuten van de vereniging.

Betaling contributie

Met de aanmelding en zonder wederopzegging verplicht een lid van de vereniging zich tot betaling van de jaarlijkse contributie. De hoogte van het contributiebedrag kan jaarlijks bij besluit van de algemene ledenvergadering met ingang van 1 januari worden aangepast.

De contributie dient betaald te worden vóór de verlengingsdatum van het lidmaatschap. Wanneer de contributie niet binnen deze periode wordt betaald volgt een schriftelijke herinnering om alsnog binnen één maand te betalen. Wanneer ook binnen deze termijn niet wordt betaald, volgt een tweede herinnering om binnen 14 dagen te betalen. Wanneer ook hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt het lidmaatschap door het bestuur opgeschort en het lid geroyeerd. Het lid blijft echter de contributie verschuldigd. Na betaling van de contributie met bijbehorende administratiekosten wordt het royement opgeheven en kan het lid weer gebruik maken van alle rechten en faciliteiten. Het lid ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Zo lang het lid de contributie met eventuele administratiekosten niet heeft voldaan, kan betrokkene zich niet inschrijven voor wedstrijden.