Erkenning wedstrijden


REGLEMENT VOOR WRAN-ERKENNING VAN WEDSTRIJDEN

_____________________________________________________________________________________

 

1. Doelstelling

Het doel van de WRAN-erkenning is om WRAN-wedstrijden landelijk op een dusdanig peil te brengen dat aan deelnemers en publiek kwalitatief hoogstaande en aantrekkelijke wedstrijden geboden kunnen worden, waarbij ook  het welzijn van de paarden zo goed mogelijk gewaarborgd is.
Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn regels opgesteld waaraan een organisator moet voldoen om in aanmerking te komen voor WRAN-erkenning.

WRAN-erkende wedstrijden moeten derhalve georganiseerd en verreden worden volgens de door de WRAN opgestelde regels.

 

2. Voordelen van WRAN-erkenning

 • De organisatie beschikt over de laatste wedstrijdgegevens van ruiters en paarden in Nederland en wordt er via het WRAN-wedstrijdprogramma voor behoed dat deelnemers in verkeerde klassen starten.
 • De organisatie kan gebruik maken van WRAN-juryleden. Tevens zijn zij verplicht volgens het WRAN-regelboek te jureren.
 • De organisatie kan gebruik maken van de diensten van WRAN ringstewards. Een erkende ringsteward heeft de cursus/het examen ringsteward met goed gevolg afgelegd en is dus op de hoogte van de regels in het WRAN-regelboek. Indien de jury niet een WRAN-jurylid is, is de organisator verplicht een WRAN-erkende ringsteward aan te stellen.
 • WRAN-erkende wedstrijden worden opgenomen in de wedstrijdagenda van de WRAN.
 • WRAN-erkende wedstrijden worden opgenomen in de wedstrijdagenda van de Federatie van Nederlandse Westernverenigingen (FNW).
 • Alle punten behaald op een WRAN-erkende B- of C-wedstrijd tellen mee voor de WRAN-Championtitels in de levels L4 t/m L1. De WRAN zorgt voor verwerking van deze punten.

 

3.  Algemene bepalingen

 • Wedstrijden worden georganiseerd door en voor rekening van privé-personen, instellingen of verenigingen, hierna te noemen “de organisator”;
 • De WRAN kent 4 categorieën wedstrijden:
  A:  Nederlands Kampioenschap, organisatie in handen van de WRAN;
  B:  Altijd double judged, single pointed (1 uitslag), puntenfactor x 2, goede reiningbodem verplicht en minimaal 2 binnenbakken.
  Alle disciplines, volgens regel 126a, verplicht in alle klassen (L5 t/m Topklasse);
  C:  Single judged of double jugded, single pointed (1 uitslag), puntenfactor x 1 en van oktober tot april is 1 binnenbak verplicht.
  Disciplines WPL, TRL, WHM verplicht in alle klassen (L5 t/m L1);
  D:  Single judged, geen punten, reining (L3) optioneel en 1 binnenbak verplicht van oktober tot april.
  Disciplines WPL, TRL, WHM verplicht in klassen L5, L4 en L3.
 • Deze wedstrijden mogen alleen georganiseerd worden op locaties die voldoen aan de eisen zoals gesteld door de Stichting Veilige Paardensport;
 • De organisator is in alle gevallen verantwoordelijk voor de organisatorische en financiële afwikkeling van het evenement. De WRAN draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid;
 • De organisator van een wedstrijd kan WRAN-erkenning aanvragen. Deze WRAN-erkenning moet minimaal 90 dagen voor aanvang van de wedstrijd, aangevraagd worden via het wedstrijdsysteem;
 • WRAN-erkenning wordt aangevraagd bij het WRAN-bestuur. Uitsluitend het WRAN-bestuur kan bepalen of de erkenning wordt verleend;
 • Na verkrijging van de WRAN-erkenning is de organisator verplicht de regels en voorwaarden, zoals deze door de WRAN zijn vastgesteld, op te volgen;
 • In de levels 5, 4 en 3 en voor alle deelnemers tot 14 jaar is het dragen van een cap verplicht. De organisator dient daarop toe te zien. Voor level 1 en 2 ruiters is het toegestaan een cap te dragen;
 • Het is Wran-juryleden toegestaan dat zij oefenwedstrijden jureren met een plaatselijk/regionaal karakter. Het WRAN bestuur overziet niet, wat het gevolg kan zijn als dit ook zal mogen plaats vinden op accommodaties waar geen eisen aan gesteld worden.
  Totdat hierover duidelijkheid verkregen is, worden aanvragen voor een oefenwedstrijd alleen gedaan via het WRAN wedstrijdsecretariaat.
  Het WRAN bestuur zal, bij goedkeuring, dit toestaan onder een oefen D-show. Wel worden de regels van de WRAN gehanteerd, ook ten aanzien van de kleding, capgebruik en het harnachement. Indien WRAN-juryleden een niet door het WRAN bestuur erkende show gaan jureren moeten zij dit, voordat zij toezeggingen aan de organisatie doen, bij het WRAN-wedstrijdsecretariaat aanmelden.
 • Een WRAN-jurylid mag één keer per seizoen op een accommodatie jureren. Hier kan een uitzondering op worden gemaakt als het de showorganisatie niet lukt om een WRAN-jurylid te vinden die beschikbaar is.
 • WRAN-erkende wedstrijden worden verreden volgens het WRAN-regelboek. De WRAN zal dit steekproefsgewijs, of indien daar aanleiding toe is, controleren;
 • Jaarlijks worden, aan het eind van het wedstrijdseizoen, de WRAN-Championtitels uitgereikt aan de ruiter met de meeste punten in een onderdeel in de Levels 4, 3, 2 en 1;
 • Alleen punten behaald op WRAN-erkende B- of C-wedstrijden, door ruiters die ook het gehele wedstrijdseizoen lid zijn van de WRAN, tellen mee voor de WRAN-Championtitel.
 • Iedere organisator, vereniging, club of samenwerkingsverband kan 4 wedstrijden per locatie per jaar aanvragen. Voor het aanvragen (door organisator, vereniging, club of samenwerkingsverband) van meer dan 4 wedstrijden in een jaar, bekijkt het WRAN bestuur of het toestaan gerechtvaardigd is.
 • Niet-WRAN onderdelen worden in overleg met de WRAN wedstrijdsecretaris bij voorkeur voorafgaand aan het begin, of na afloop van de show verreden, zodat de WRAN show één geheel blijft.

Het bestuur zal geen WRAN-erkenning verlenen indien:

 • Er niet wordt of kan worden voldaan aan de regels en voorwaarden zoals deze door de WRAN zijn opgesteld;
 • De datum van de wedstrijd zodanig gekozen is dat deze samenvalt in hetzelfde weekend met een andere wedstrijd en binnen een straal van 100 km, waarvoor al eerder WRAN-erkenning is verleend.

Het bestuur zal de WRAN erkenning intrekken, indien:

 • Achteraf blijkt dat niet aan de voorwaarden werd of kon worden voldaan. Dit kan voor de organisatie ernstige financiële consequenties hebben.

Opmerking: de WRAN streeft ernaar op iedere wedstrijd een vertegenwoordiger af te vaardigen.

 

4. Regels en voorwaarden

 • De wedstrijdaccommodatie moet minimaal beschikken over de volgende faciliteiten. Voor een eendaagse buitenwedstrijd in de maanden juni, juli, augustus en september:
  –  een buitenbak van minimaal 20×40 meter als wedstrijdarena en een inrijbak van 20×40 meter;
  –  een binnenbak van minimaal 20×40 meter als wedstrijdarena en een inrijbak van 20×40 meter indien het weer het niet toelaat de wedstrijd buiten te verrijden;
  –  ruimte voor publiek aan tenminste één zijde van de wedstrijdarena;
  –  een kantine;
  –  een omroepinstallatie die tenminste in de wedstrijdarena en inrijbak te horen is;
  –  parkeergelegenheid voor deelnemers, trailers en bezoekers;
  –  een internetaansluiting, zodat het WRAN-wedstrijdprogramma gebruikt kan worden.
 • Voor een eendaagse binnenwedstrijd in de maanden oktober t/m mei:
  –  twee overdekte maneges van minimaal 20×40 meter als wedstrijdarena en inrijbak;
  –  een grote binnenbak die te verdelen is in een inrijbak en een wedstrijdarena van tenminste 20×40 meter;
  –  ruimte voor publiek aan tenminste een zijde van de wedstrijdarena;
  –  een kantine;
  –  een omroepinstallatie die tenminste in de wedstrijdarena en inrijbak te horen is;
  –  parkeergelegenheid voor deelnemers, trailers en bezoekers;
  –  een internetaansluiting, zodat het WRAN-wedstrijdprogramma optimaal gebruikt kan worden.
 • Extra voor meerdaagse wedstrijden:
  –  voldoende stallingsruimte om het te verwachten deelnemersveld onder te brengen, waarbij het aantal deelnemers dat op meer dan één dag start maatgevend is.
 • Wedstrijdofficials
  De organisator stelt een showmanager aan die de leiding over de wedstrijd zal hebben. De showmanager moet lid zijn van de WRAN en in goede verstandhouding met de vereniging verkeren.
  De organisator contracteert een door de WRAN erkende jury. Bij een double judged show worden twee erkende juryleden gecontracteerd. De organisator draagt de kosten voor de jury (salaris, reis- en verblijfkosten).
  De organisator contracteert een WRAN-erkende ringsteward of de jury neemt een ringsteward mee. De organisator draagt de kosten voor de ringsteward (salaris, reis – en verblijfskosten).
  De jury moet gekozen worden uit de officiële WRAN-lijst van juryleden, of een erkende AQHA, ApHC, APHA of EWU jurylid zijn. Indien een AQHA, ApHC, APHA of EWU jurylid gecontracteerd wordt, dient deze bijgestaan te woorden door een WRAN-erkende ringsteward.
  In andere gevallen moet aan de WRAN vooraf toestemming worden gevraagd.
 • Wedstrijdsecretariaat
  De organisator moet er voor zorgen dat het secretariaat van de wedstrijd zodanig is ingericht dat de WRAN-reglementen uitgevoerd en gecontroleerd kunnen worden. Hieronder wordt verstaan:
  –  2 fulltime medewerkers met terdege kennis van het WRAN-regelboek en het softwaresysteem.
  –  de showmanager mag geen deel uitmaken van het secretariaat;
  –  controle van het paardenpaspoort;
  –  controle van startgerechtigdheid van deelnemers;

 

5. Procedure

Voor een WRAN-erkende wedstrijd is de volgende procedure van toepassing:

 1. De organisator vraagt de show ten minste 90 dagen van tevoren aan via het wedstrijdsysteem en stuurt hierover een e-mail naar wedstrijden@wran.nl;
 2. Het is mogelijk een double judged show aan te vragen. In de aanvraag moeten dan twee juryleden genoemd worden;
 3. Binnen twee weken krijgt de organisator bericht van de WRAN als voor de aangevraagde show geen erkenning wordt afgegeven;
 4. Wanneer de show is goedgekeurd, wordt deze in de wedstrijdagenda van de WRAN opgenomen en op de site van de WRAN geplaatst;
 5. De wedstrijd wordt door de WRAN maximaal 5 weken van tevoren open gezet voor inschrijvingen;
 6. De organisator van een WRAN-erkende show is verplicht gebruik te maken van het aangeboden online wedstrijdsysteem;
 7. De organisator stelt vooraf een definitief programma vast met daarin alle onderdelen die worden aangeboden tijdens de wedstrijd, deze wijzigt niet meer tijdens de wedstrijd;
 8. De dag na de show wordt de toegang tot het wedstrijdsysteem door het WRAN wedstrijdsecretariaat ingetrokken;
 9. De organisator stuurt binnen 2 dagen na de laatste dag van de show de jurykaartjes, de score sheets en het compleet ingevulde “beoordelingsformulier jury” terug naar het WRAN-wedstrijdsecretariaat. Op dit formulier geeft de organisatie haar mening over het functioneren van het ingehuurde WRAN-jurylid. Indien de gegevens niet binnen 4 dagen na de laatste dag van de show bij het WRAN wedstrijdsecretariaat zijn aangekomen, volgt een boete van € 20,- voor de organisator. Onvolledige of onjuiste resultatenlijsten kunnen er de oorzaak van zijn dat de in een wedstrijd gestarte deelnemers gedeeltelijk of geheel de daar gewonnen punten verliezen. Als de organisator niet binnen 30 dagen alsnog voor een correcte en volledige resultatenlijst kan zorgen, dient men de totale kosten (waaronder, maar niet beperkt tot: stallingskosten, startgelden, reiskosten) aan de gedupeerde deelnemers terug te betalen. De erkenning voor een volgende wedstrijd kan geweigerd worden;
 10. De jury stuurt binnen 2 dagen na de laatste dag van de show het compleet ingevulde “beoordelingsformulier organisatie” terug naar het WRAN-wedstrijdsecretariaat. Op dit formulier geeft de jury zijn visie op de organisatie en rapporteert of er van de WRAN-regels is afgeweken;
 11. De organisatie is verplicht een kopie van alle start- en uitslagenlijsten en jurykaartjes te bewaren voor de termijn van 1 jaar.

 

6. Financiën

Voor het gebruik van het showprogramma hoeft de organisator geen kosten aan de WRAN af te dragen.
Jurytarieven voor WRAN jury’s:

 • Tarief WRAN A/B/C jury per dag (9 aanééngesloten uren incl. pauzes) is minimaal € 150,-
 • Tarief WRAN A/B/C jury per overuur (extra uren na 9 uren of de uren na 22:00 uur) is minimaal € 30,-
 • Reiskosten WRAN A/B/C/D jury is minimaal € 75,- (bij een meerdaagse wedstrijd regelt in principe de organisator een overnachting. In overleg kan een jury ook besluiten heen-en-weer te reizen)
 • Tarief WRAN D jury per dagdeel (4,5 aanééngesloten uren incl. pauzes) is minimaal € 50,-
 • Tarief WRAN D jury per overuur (extra uren na 9 uren of de uren na 22:00 uur) is minimaal € 20,-
 • Tarief WRAN ring steward per dag (9 aanééngesloten uren incl. pauzes) is € 75,- *
 • Tarief WRAN ring steward per overuur (extra uren na 9 uren of uren na 22:00 uur) is € 15,- *
 • Reiskosten WRAN ring steward is € 75,- (indien ring steward niet samen reist met jury)*

* Alleen van toepassing op WRAN A, B of C wedstrijden en niet op WRAN D wedstrijden.

 

Het WRAN-wedstrijdsecretariaat kan de volgende diensten verlenen:
–  Secretariaatspersoneel/showmanager leveren à minimaal € 75,- per dag en € 75,- kilometervergoeding.
De organisator zorgt voor eten, drinken en eventueel overnachting voor het WRAN personeel

Secretariaatswerk:

Het secretariaat kan op de volgende twee manieren worden gevoerd:

 1. het secretariaatswerk wordt uitgevoerd door het WRAN-wedstrijdsecretariaat en houdt in:
  –  Voorinschrijvingen verwerken in de computer en telefoon beantwoorden;
  –  Op de wedstrijd aanwezig zijn met secretariaat;
  –  Verwerken uitslagen t.b.v. WRAN-archief.
  Kosten voor deze optie:
  –  per dag minimaal € 75,- te betalen aan de secretariaatsmedewerker
 2. het secretariaat blijft in handen van de wedstrijdorganisator:
  Kosten voor deze optie:
  –  Geen dagvergoeding

 

Voor de hoogte van het prijzengeld in enig onderdeel geldt geen maximum. Prijzengeld is alleen toegestaan in de WEM klasse.

De toegang (als publiek) is vrij voor een deelnemer en een verzorger per deelnemend paard van deze deelnemer.
Per uitgegeven startnummer wordt (indien van toepassing) een programmaboekje gratis verstrekt.

Kosten voor publiek:
Aan entreegelden voor toeschouwers wordt geen limiet gesteld.

 

7. Ondersteuning

Bij de aanvraag voor WRAN-erkenning kan de organisator verzoeken om ondersteuning bij het evenement. Deze ondersteuning wordt vastgesteld in overleg met het WRAN-wedstrijdsecretariaat.

De ondersteuning kan bestaan uit:
–  het verwerken van voorinschrijvingen en verstrekken van startlijsten;
–  de bemensing van de wedstrijdfuncties zoals secretariaat;

 

Vragen?
Voor vragen over het organiseren van een WRAN-erkende wedstrijd of voor ondersteuning kunt u terecht bij het WRAN-wedstrijdsecretariaat:

Manja Tuithof
Tel nr. +31 (0)6-82 630 107
E-mail wedstrijden@wran.nl